статут ПС "ДМОПС"

СТАТУТ

Професійної спілки «ДМОПС»

 

м. Дніпропетровськ,

2015 рік

ЗАЯВА НА ВСТУП до професійної спілки «ДМОПС».

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Професійна спілка «ДМОПС» (далі по тексту – «Профспілка») – є первинна добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, працюючих на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях чи у приватних підприємців, а також пенсіонерів, студентів, учнів, тимчасово безробітних та самозайнятих осіб та інших осіб за територіальною сферою діяльності.
  • Профспілка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів, норм міжнародного права та цього Статуту.
  • Найменування Профспілки:

повне: українською мовою – Професійна спілка «ДМОПС»;

російською мовою – Профессиональный союз «ДМОПС»;

скорочене: українською мовою – ПС «ДМОПС»;

російською мовою – ПС «ДМОПС»

 • Профспілка є юридичною особою з моменту затвердження цього Статуту у відповідності до чинного законодавства України, має самостійний баланс, рахунки в банку, бланки зі своїми реквізитами. Профспілка має свою емблему, що затверджується Профспілковим комітетом та реєструється у відповідності з вимогами чинного законодавства України.
 • Профспілка самостійно організує свою діяльність, визначає структуру, обирає керівні органи, є незалежною у своїй діяльності від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, господарських органів, роботодавців, політичних партій та громадських організацій, їм не підзвітна і не підконтрольна.
 • Після легалізації Профспілки на неї розповсюджуються всі права та обов’язки, передбачені законодавством України для профспілок, навіть якщо набуття певних прав та обов’язків не обумовлено цим Статутом.
 • Профспілка має статус самостійної.
 • Профспілка має круглу печатку та штамп встановленого зразка, що затверджуються Головою Профспілки та виготовляються у відповідності з чинним законодавством України. Структурні підрозділи та виборні органи можуть мати окремі печатки та штампи. Кількість необхідних печаток і штампів визначається Головою Профспілки. Зразки печаток і штампів Профспілки, її виборних органів та структурних підрозділів затверджуються наказом Голови Профспілки.
 • Профспілка виконую свою діяльність територіально в межах м. Дніпропетровськ

 

 

 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ

2.1. Метою діяльності Профспілки є представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

З метою виконання своїх статутних завдань Профспілка має право на добровільних засадах створювати об’єднання (ради, федерації, конфедерації тощо), а також входити до складу об’єднань та вільно виходити з них згідно з рішеннями керівних органів Профспілки.

2.2. Для досягнення своєї мети Профспілка відповідно до законодавства України вирішує такі завдання:

2.2.1. укладає колективні договори та угоди на відповідних рівнях, здійснює контроль за їх виконанням, у разі порушення умов колективного договору або угоди оскаржує неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб у суді;

2.2.2. представляє інтереси членів Профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян;

2.2.3. надає безплатну правову допомогу членам Профспілки в сфері працєвлаштування та після звільнення з місця роботи, є законним представником їх інтересів при реалізації конституційного права на звернення по захист до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ;

2.2.4. представляє інтереси членів Профспілки в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори, та інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), через своїх представників бере участь у діяльності органів, що розглядають колективний трудовий спір (конфлікт);

2.2.5. представляє інтереси працівників підприємств-боржників у комітеті кредиторів під час процедури банкрутства;

2.2.6. одержує безплатну інформацію від роботодавців, їх об’єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування з питань, що стосуються трудових та соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки;

2.2.7. вносить пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади про прийняття або внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів, які стосуються виробничої та соціально-трудової сфери;

2.2.8. захищає право членів Профспілки на працю, здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю та за своєчасною і в повному обсязі виплатою заробітної плати;

2.2.9. здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов працюючих, усуненням впливу шкідливих i небезпечних чинників на здоров’я людей i навколишнє середовище;

2.2.10. здійснює громадський контроль за реалізацією прав членів Профспілки у сфері охорони здоров’я і медико-соціальної допомоги, домагається підвищення рівня медико-санітарного забезпечення членів Профспілки;

2.2.11. здійснює управління профспілковим майном, формує відповідні фонди (солідарності, пенсійні, навчальні тощо);

2.2.12. бере участь у регулюванні процесів зайнятості трудящих, їх перекваліфікації та працевлаштування, здійснює заходи щодо забезпечення захисту працівників від безробіття та контроль за виконанням законодавства про зайнятість;

2.2.13. здійснює інформаційно-пропагандистську діяльність, засновує засоби масової інформації, бере участь у видавничій діяльності;

2.2.14. організовує і проводить навчання, підвищення кваліфікації профспілкових працівників та активу, може створювати власні навчальні центри та заклади;

2.2.15. проводить роботу, спрямовану на зміцнення Профспілки, посилення мотивації профспілкового членства, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок;

2.2.16. взаємодіє з політичними партіями й рухами, юридичними та фізичними особами, діяльність яких не суперечить її статутним завданням на громадських засадах в сфері працєвлаштування та після звільнення з місця роботи;

2.2.17. співпрацює з іншими профспілками та профспілковими об’єднаннями України, зарубіжних країн, укладає з ними договори (угоди), може вступати до всеукраїнських та міжнародних об’єднань.

 • Реалізуючи свої функції, Профспілка використовує для здійснення представництва та захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів своїх членів усі можливості, не заборонені законодавством, у тому числі організацію та проведення страйків, зборів, мітингів, демонстрацій тощо.
 • Профспілка організовує свою діяльність на основі:
 • самостійності профспілкових організацій і органів, діючих у відповідності зі Статутом Профспілки;
 • плюралізму думок, свободи дискусій при обговоренні і єдності дій після прийняття рішень;
 • виборності всіх профспілкових органів знизу догори;
 • підзвітності і підконтрольності виборних профспілкових органів членам Профспілки і вищим органам Профспілки.

 

 1. ЧЛЕНИ ПРОФСПІЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
 • Членами Профспілки можуть бути особи, які працюють на підприємствах, в установах або організаціях незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи-підприємця, яка використовує найману працю, на підставі трудових чи цивільно-правових договорів, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються у професійно-технічних або вищих навчальних закладах, що визнають Статут Профспілки та сплачують членські внески.Членами Профспілки також можуть бути особи, зайняті творчою діяльністю, члени селянських (фермерських) господарств, фізичні особи-підприємці, особи, які звільнилися з роботи чи служби у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють.
 • Членство у Профспілці є добровільним. Вступ у члени Профспілки провадиться в індивідуальному порядку за особистою заявою того, хто вступає до Профспілки.
 • Прийом у члени Профспілки проводиться Загальними зборами Профспілки, у період між зборами – Профспілковим комітетом, а у період між засіданнями Комітету – Президією Профспілкового комітету. Засновники Профспілки стають членами Профспілки автоматично. Рішення про прийняття або відмову у прийнятті в члени Профспілки приймається простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування. Членство у Профспілці набувається від дня прийняття позитивного рішення.
 • Облік членів Профспілки ведеться Профспілковим комітетом.Члени Профспілки можуть перебувати на обліку в декількох первинних профспілкових організаціях, якщо це викликано необхідністю захисту їхніх трудових та соціально-економічних прав та законних інтересів і не суперечить чинному законодавству України.
 • Профспілкове членство зберігається за:
 • Жінками, які тимчасово припинили роботу в зв’язку з вихованням дітей до досягнення ними шкільного віку;
 • Робітниками та службовцями, що тимчасово втратили роботу в зв’язку з скороченням штатів, ліквідацією та реорганізацією установ та з інших причин до вирішення питання про працевлаштування;
 • Членами Профспілки – пенсіонерами та інвалідами.
  • Член Профспілки має право вільного виходу із Профспілки за особистою письмовою заявою. Розгляд колективних заяв не допускається.
  • Вибулий за власним бажанням з Профспілки має право повторного вступу до Профспілки на загальних підставах.
  • Примусове виключення з членів Профспілки проводиться лише в наступних випадках:
   • за порушення норм цього Статуту, рішень виборних органів Профспілки;
   • за вчинки, що підривають авторитет Профспілки.

Питання про виключення з членів Профспілки вирішується на Загальних зборах Профспілки. У випадку відмови члена Профспілки без поважних причин бути присутнім на профспілкових зборах, це питання може вирішуватися за його відсутності. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на зборах.

 • Членство у Профспілці припиняється без прийняття рішення (автоматично):
 • при виході з Профспілки шляхом подання письмової заяви;
 • при засудженні до позбавлення волі без відстрочки відбуття покарання;
 • у разі смерті;
 • при несплаті членських внесків Профспілці без поважних причин упродовж трьох місяців.
 • Член Профспілки має право:
  • на захист та представництво його прав та інтересів, звернення з цією метою до Профспілки по допомогу, із запитаннями, заявами, пропозиціями та отримання аргументованої відповіді по суті свого звернення;
  • обирати і бути обраним до складу профспілкових органів, висувати кандидатури, у тому числі свою, для обрання до профспілкових органів та на посаду їх керівників;
  • вільно обговорювати на профспілкових зборах, на засіданнях профспілкових органів всі питання профспілкової роботи, вносити пропозиції, висловлювати і відстоювати свою думку, виступати з критикою, брати участь у підготовці та прийнятті рішень;
  • особисто брати участь у роботі профспілкових зборів;
  • ознайомлюватися з інформацією про роботу профспілкових органів, прийняті ними рішення;
  • отримувати від Профспілки безплатну правову допомогу.
  • усі члени Профспілки мають рівні права.
  • члени Профспілки, які обрані до профспілкових органів, мають додаткові гарантії своєї діяльності, передбачені колективними договорами, угодами та законодавством України.
 • Член Профспілки зобов’язаний:
  • визнавати і виконувати Статут Профспілки, сприяти реалізації рішень профспілкових органів, виконувати покладені на нього профспілкові обов’язки і доручення;
  • в установленому розмірі та порядку сплачувати Профспілці членські внески;
  • сприяти профспілковим органам у їхній статутній діяльності;
  • діяти в інтересах зміцнення єдності та цілісності Профспілки і досягнення статутної мети та завдань;
  • не допускати дій, які спрямовані на розкол Профспілки чи її організаційних ланок або завдають шкоди авторитету Профспілки;
  • дотримуватися внутрішньоспілкової дисципліни, виконувати прийняті рішення;
  • брати участь у колективних діях Профспілки, спрямованих на захист трудових і соціально-економічних прав членів Профспілки.
  • активна робота у Профспілці заохочується морально і матеріально в порядку, встановленому профспілковими органами.
  • за невиконання статутних обов’язків до члена Профспілки може бути застосовано заходи стягнення:

– догана;

– виключення з членів Профспілки.

Профспілка може обмежитись заходами впливу у вигляді зауваження чи попередження.

 • Питання про притягнення до відповідальності члена Профспілки, за винятком виключення з Профспілки, розглядається Профспілковим Комітетом.
 • Рішення про накладення стягнення на члена Профспілки приймається у його присутності. У разі відсутності члена Профспілки на засіданні комітету чи Загальних зборів без поважних причин ці питання можуть вирішуватися без нього.
 • Питання про дострокове зняття з члена Профспілки стягнення може розглядатися відповідним профспілковим органом не раніше, ніж через шість місяців. Стягнення втрачає силу через 12 (дванадцять) місяців.

 

 1. ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ

4.1. Представництво і захист прав та інтересів членів Профспілки.

Профспілка, здійснює представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян.

У питаннях колективних інтересів працівників Профспілка здійснює представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках.

У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів Профспілка здійснює представництво та захист у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

Профспілка має право представляти інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ.

Представництво інтересів членів Профспілки у взаємовідносинах з роботодавцями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюється на основі системи колективних договорів та угод, а також відповідно до законодавства.

4.2. Ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод.

Профспілка приймає участь у колективних переговорах, укладає колективні договори та угоди від імені працівників у порядку, встановленому законодавством.

Профспілка здійснює контроль за виконанням колективних договорів, угод. У разі порушення роботодавцями, їх об’єднаннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування умов колективного договору, угоди Профспілка має право направляти їм подання про усунення цих порушень.

4.3. Повноваження Профспілки щодо захисту прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

Профспілка захищає право громадян на працю, бере участь у розробленні та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту.

Профспілка має право вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери.

Профспілка має право брати участь у розгляді органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об’єднаннями, іншими об’єднаннями громадян своїх пропозицій.

Профспілка здійснює громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю або здоров’ю працівників Профспілка має право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві в цілому на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров’ю працівників.

Профспілка має право на проведення незалежної експертизи умов праці, а також об’єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам з питань охорони праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та давати свої висновки про них.

Для здійснення цих функцій Профспілка може створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії, затверджувати положення про них. Уповноважені представники Профспілки мають право вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю.

4.4. Права Профспілки у забезпеченні зайнятості населення.

Профспілка бере участь у розробленні державної політики зайнятості населення, державних та територіальних програм зайнятості, проводить спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, їх об’єднаннями, а також з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пропонує заходи щодо соціального захисту членів Профспілки, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ, організацій, здійснюють контроль за виконанням законодавства про зайнятість.

Права і повноваження Профспілки щодо забезпечення захисту працівників від безробіття та його наслідків визначаються законодавством і колективними договорами та угодами.

Профспілка має право вносити пропозиції органам державної влади, органам місцевого самоврядування, роботодавцям, їх об’єднанням про перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів, пов’язаних з вивільненням працівників.

Профспілка має право брати участь і проводити відповідні консультації з питань залучення і використання в Україні іноземної робочої сили.

4.5. Права Профспілки щодо соціального захисту та забезпечення достатнього життєвого рівня громадян.

Профспілка бере участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

4.6. Права Профспілки в управлінні підприємствами та при зміні форм власності.

Профспілка представляє права та інтереси працівників у відносинах з роботодавцем в управлінні підприємствами, установами, організаціями, а також у ході приватизації об’єктів державної та комунальної власності, бере участь у роботі комісій з приватизації, представляє інтереси працівників підприємства-боржника в комітеті кредиторів у ході процедури банкрутства.

4.7. Права Профспілки у вирішенні трудових спорів.

Профспілка має право представляти інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори.

Профспілка має право представляти інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством. Представники Профспілки беруть участь у діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт).

4.8. Право Профспілки на організацію страйків та проведення інших масових заходів.

Профспілка має право на організацію та проведення страйків, зборів, пікетувань, мітингів, походів, демонстрацій на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників відповідно до закону.

4.9. Право Профспілки на інформацію з питань праці та соціально-економічного розвитку.

Профспілка має право одержувати безоплатно інформацію від роботодавців або їх об’єднань, органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, а також інформацію про результати господарської діяльності підприємств, установ або організацій.

Профспілка має право безоплатно одержувати від Державного комітету статистики України статистичні дані з питань праці та соціально-економічних питань, а також виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань.

4.10. Повноваження Профспілки щодо питань охорони здоров’я громадян, фізичної культури, спорту, туризму та охорони довкілля.

Профспілка організовує і здійснює громадський контроль за реалізацією прав членів Профспілки у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги. Профспілка бере участь у діяльності експертних, консультативних та наглядових рад при органах та закладах охорони здоров’я, а також може брати участь у розвитку масової фізичної культури, спорту, туризму, створенні та підтримці спортивних товариств і туристичних організацій.

Профспілка бере участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного екологічного впливу, сприяє діяльності громадських природоохоронних організацій, може проводити громадські екологічні експертизи, здійснювати іншу не заборонену законом діяльність у цій сфері.

4.11. Права Профспілки у сфері захисту духовних інтересів трудящих.

Профспілка може брати участь у створенні умов для загальнодоступного користування громадянами надбаннями української національної культури, культур національних меншин, які проживають на території України, світової культури, свободи літературної, художньої, наукової, технічної творчості, соціального захисту працівників інтелектуальної сфери діяльності.

4.12. Право Профспілки щодо притягнення до відповідальності посадових осіб.

Профспілка має право вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, в яких працюють її члени, якщо він порушує законодавство про професійні спілки, законодавство про працю, про колективні договори та угоди.

4.13. Право Профспілки на господарську та фінансову діяльність.

З метою реалізації статутних завдань Профспілка, яка є юридичною особою, може здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом надання безоплатних послуг, робіт, створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки.

4.14. Обов’язки Профспілки щодо захисту прав та інтересів своїх членів.

Профспілка, здійснюючи представництво та захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів своїх членів, дотримується Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів, а також виконує колективні договори та угоди, які вона уклала, та взяті на себе зобов’язання.

 

 1. 5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ПРОФСПІЛКИ

Вищим керівним органом Профспілки є Загальні збори Профспілки.

Виборні органи – Профспілковий комітет та Контрольно-ревізійна комісія Профспілки – формуються на Загальних зборах Профспілки. Вони звітують про свою роботу перед Загальними зборами кожні п’ять років. Крім того, Загальні збори обирають Голову Профспілки. Термін повноважень Голови Профспілки складає п’ять років.

Кількісний склад Профспілкового комітету та контрольно-ревізійної комісії Профспілки встановлюється Загальними зборами.

Вибори керівників органів Профспілки проводяться безпосередньо на засіданнях цих органів. Рішення про дострокове переобрання Голови Профспілки, Профспілкового комітету або Контрольно-ревізійної комісії Профспілки приймається Загальними зборами на вимогу не менше 3/4 членів Профспілки.

Загальні збори Профспілки.

 • Свої повноваження Профспілка здійснює через утворені нею виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Статутом Профспілки та рішеннями Загальних зборів Профспілки.
 • Вищим керівним органом Профспілки є Загальні збори, які вирішують всі питання діяльності організації.
 • Загальні збори скликаються не менше одного разу на рік. Рішення про скликання приймаються Профспілковим комітетом. Дата, місце проведення та порядок денний Загальних зборів повідомляється членам організації Профспілковим комітетом за 10 (десять) днів до їх проведення у письмовій формі. Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів надсилаються не пізніше, ніж за 5 днів до їх проведення. Рішення про включення питань до порядку денного приймає Профспілковий комітет. В надзвичайних випадках за рішенням Загальних зборів на їх засіданні можуть розглядатися і не включені до порядку денного питання.
 • Збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі приймають участь не менше половини членів Профспілки. Всі рішення приймаються простою більшістю голосів, якщо інше не передбачено цим Статутом
 • Рішення про внесення змін до статуту профспілки, відчуження майна профспілки на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна профспілки, та про ліквідацію профспілки приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.
 • Позачергові загальні збори скликаються за рішенням Профспілкового комітету з ініціативи Голови Профспілки, Контрольно-ревізійної комісії або за обґрунтованою вимогою не менше, ніж 1/3 членів Профспілки.
 • До компетенції Загальних зборів Профспілки належать:
  • визначення основних напрямів роботи Профспілки;
  • обрання Голови Профспілки, Профспілкового комітету та контрольно-ревізійної комісії, здійснення контролю за їх діяльністю;
  • затвердження кошторису Профспілки;
  • заслуховування звітів Голови Профспілки, Профспілкового комітету та Контрольно-ревізійної комісії;
  • розгляд питань про входження до профспілкових об’єднань та вихід з них;
  • обрання делегатів на конференції, з’їзди виборних органів об’єднаної профспілкової організації, до складу якої входить Профспілка;
  • вирішення питань, пов’язаних з управлінням та розпорядженням майном Профспілки;
  • прийняття рішень про дострокове припинення повноважень Голови Профспілки, Профспілкового комітету та Контрольно-ревізійної комісії, а також окремих їх членів, у зв’язку з неналежним виконанням ними своїх обов’язків, порушеннями цього Статуту;
  • вирішення питань про реорганізацію, ліквідацію Профспілки та про порядок розпорядження її власністю;
  • прийняття рішень про створення або ліквідацію страйкового комітету, який ухвалює рішення стосовно початку або припинення страйку;
  • вирішення інших питань діяльності Профспілки, передбачених цим Статутом.

5.2. Профспілковий комітет.

5.2.1. Профспілковий комітет є постійно діючим виборним колегіальним органом, через який Профспілка здійснює свої повноваження щодо представництва і захисту колективних та індивідуальних прав та інтересів членів Профспілки.

5.2.2. Профспілковий комітет:

 • проводить переговори, консультації з роботодавцем, іншими первинними профспілковими організаціями щодо регулювання трудових відносин;
 • укладає колективний договір, інші угоди;
 • контролює виконання зобов’язань за колективним договором і звітує про його виконання на Загальних зборах трудового колективу;
 • приймає рішення про структуру Профспілки;
 • скликає Загальні збори Профспілки в порядку, визначеному цим Статутом та рішеннями керівних органів Профспілки;
 • вимагає звільнення чи притягнення до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної відповідальності у встановленому законом порядку керівників, які порушують законодавство про працю, про колективні договори і угоди, про профспілки;
 • ініціює колективний трудовий спір або виконує доручення колективу працівників щодо представництва їх інтересів у колективному трудовому спорі;
 • бере участь у вирішенні проблем зайнятості працівників;
 • разом з роботодавцем вирішує і погоджує питання запровадження, перегляду та змін норм праці (норм виробітку, часу, обслуговування, чисельності);
 • разом з роботодавцем вирішує питання оплати праці працівників, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;
 • разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу;
 • надає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні, святкові та неробочі дні;
 • здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю;
 • разом з роботодавцем розробляє «Правила внутрішнього трудового розпорядку» і спільно з ним подає їх на затвердження трудового колективу;
 • разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку, поліпшення умов праці, житлово-побутового, медичного обслуговування працівників;
 • бере участь у розвитку масової фізичної культури, спорту, туризму, створенні та підтримці спортивних товариств і туристичних організацій;
 • отримує від роботодавців кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу у розмірах, визначених колективним договором (угодою);
 • розглядає подання роботодавця щодо звільнення за його ініціативою у випадках, передбачених законодавством, працівника – члена Профспілки – та надає згоду на звільнення працівника чи обґрунтовано відмовляє у наданні такої згоди;
 • розподіляє обов’язки між членами Профспілкового комітету, у разі необхідності створює постійні робочі комісії, які очолюють члени Профспілкового комітету;
 • складає плани роботи на відповідний календарний період;
 • організовує виконання рішень Загальних зборів членів Профспілки, рішень вищестоящих профспілкових органів;
 • встановлює розміри та періодичність сплати вступних та членських внесків членами Профспілки;
 • розглядає питання про прийняття у члени Профспілки та виключення із членів Профспілки;
 • розглядає питання про заохочення членів Профспілки та застосування заходів впливу та стягнення;
 • вирішує питання оздоровлення і відпочинку членів Профспілки та членів їх сімей у межах України та за кордоном; здійснює діяльність, пов’язану з організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення у межах України та за кордоном, сприяє діяльності з організації відпочинку та оздоровлення дітей у межах України та за кордоном;
 • розглядає звернення і скарги членів Профспілки з питань, що належать до компетенції Профспілкового комітету;
 • здійснює облік членів Профспілки, веде реєстр персональних даних;
 • розробляє структуру і затверджує штатний розпис апарату Профспілкового комітету, в межах затвердженого кошторису визначає фонд оплати праці штатних працівників профорганізації;
 • вирішує інші поточні питання, крім визначених Статутом або віднесених Загальними зборами Профспілки до виключної компетенції інших органів Профспілки.
  • Профспілковий комітет приймає рішення шляхом проведення засідання або шляхом поіменного (письмового) опитування. Питання, які вимагають особистої участі члена Профспілки (його представника) – звільнення, стягнення тощо, – не можуть розглядатися шляхом поіменного опитування.
  • Профспілковий комітет звітує про свою роботу перед Загальними зборами Профспілки не рідше 1 разу на рік.
  • У разі недоцільності обрання колегіального органу його функції здійснює Профспілковий представник. Профспілковий представник обирається Загальними зборами Профспілки і має усі повноваження, передбачені даним Статутом для Профспілкового комітету.

5.3. Президія Профспілкового комітету.

5.3.1. Профспілковий комітет у разі необхідності може створювати постійно діючий колегіальний робочий орган Профспілки – Президію Профспілкового комітету у складі Голови Профспілки та членів Президії.

5.3.2. Обсяг повноважень Президії визначається Профспілковим комітетом. Профспілковий комітет не має права передавати Президії повноваження, які згідно з чинним законодавством належать виключно до компетенції виборного органу Профспілки.

5.3.3. Президія Профспілкового комітету організовує свою роботу у формі засідань та скликається за рішенням Голови Профспілки.

5.3.4. Президія Профспілкового комітету:

 • вирішує організаційні питання в період між засіданнями Профспілкового комітету;
 • координує діяльність членів Профспілки;
 • здійснює підготовку засідань Профспілкового комітету;
 • здійснює повноваження, делеговані йому Профспілковим комітетом.

5.4. Голова Профспілки.

5.4.1. Голова Профспілки обирається безпосередньо на Загальних зборах і за посадою є головою Профспілкового комітету та його Президії. Голова Профспілки виконує необхідні організаційні та розпорядчі функції для забезпечення виконання повноважень Профспілкового комітету, а саме:

1) організовує виконання рішень Профспілкового комітету, Загальних зборів, вищестоящих профспілкових органів;

2) без довіреності представляє інтереси Профспілки, Профспілкового комітету, членів Профспілки у стосунках з роботодавцем, іншими юридичними та фізичними особами при проведенні переговорів, консультацій, в органах місцевої влади та органах місцевого самоврядування, в засобах масової інформації, об’єднаннях громадян, у судових органах та органах з розгляду трудових спорів;

3) організовує підготовку питань до розгляду на засідання Профспілкового комітету;

4) скликає засідання Профспілкового комітету, його Президії, веде їх засідання;

5) підписує протоколи засідання Профспілкового комітету, його Президії, окремі рішення Профспілкового комітету, довіреності, звіти та інші документи;

6) підписує колективний договір, стороною якого є Профспілка;

7) підписує звернення, пропозиції, подання, листи до роботодавців, їх об’єднань, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судових органів, фізичних та юридичних осіб з питань, пов’язаних із здійсненням повноважень Профспілки як первинної профспілкової організації, Профспілкового комітету;

8) від імені Профспілки укладає трудові договори зі штатними працівниками Профспілки, визначає їх функціональні обов’язки, застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення, звільняє з роботи з підстав і в порядку, передбачених законами;

9) виконує функції розпорядника профспілкових коштів відповідно до затвердженого кошторису, забезпечує облік та фінансову звітність, підписує цивільно-правові договори (угоди);

10) щорічно звітує на Загальних зборах про витрачання коштів;

11) організовує ведення діловодства, своєчасне оформлення протоколів, рішень, інших документів, складання та надання у відповідні органи статистичної звітності та звітів до вищестоящих профспілкових органів, забезпечує формування та збереження архіву;

12) веде особистий прийом членів Профспілки та організовує їх прийом членами Профспілкового комітету, забезпечує своєчасний розгляд заяв, скарг, пропозицій членів Профспілки та звернень громадян;

13) здійснює контроль за надходженням профспілкових внесків.

5.4.1. Голова Профспілки може залишити займану посаду за рішенням Загальних зборів або за власною заявою до Загальних зборів. Обовязки Голови Профспілки, у разі його відсутності, виконує його заступник який обирається з членів Профспілкового комітету за рішенням Загальних зборів.

5.5. Контрольно-ревізійна комісія Профспілки.

5.5.1. Контрольно-ревізійна комісія Профспілки створюється для:

– проведення ревізій фінансової діяльності Профспілки, її організаційних ланок;

– здійснення контролю за виконанням бюджету, використанням профспілкової власності, майна, збереженням грошових та матеріальних цінностей, достовірністю бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності, фінансовою і штатною дисципліною та за виконанням рішень виборних органів з питань господарчої і фінансової діяльності Профспілки та її організаційних ланок.

5.5.2. Контрольно-ревізійна комісія Профспілки обирає зі свого складу голову комісії та секретаря комісії. У разі необхідності може бути обраний заступник голови комісії. Комісія не може мати у своєму складі менше двох членів.

5.5.3. Термін повноважень Контрольно-ревізійної комісії Профспілки відповідає терміну повноважень Профспілкового комітету. При достроковому переобранні Профспілкового комітету проводяться перевибори членів комісії.

5.5.4. Голова та члени Контрольно-ревізійної комісії не можуть бути членами постійно діючих колегіальних виборних органів Профспілки.

5.5.5. Члени Контрольно-ревізійної комісії мають право брати участь у роботі Загальних зборів, Профспілкового комітету та його Президії з правом дорадчого голосу.

5.5.6. Контрольно-ревізійна комісія підзвітна і підконтрольна Загальним зборам Профспілки.

5.5.7. Контрольно-ревізійна комісія самостійно визначає розподіл обов’язків  між членами комісії, складає плани та регламент роботи, розглядає та затверджує результати ревізій, перевірок та вносить їх на розгляд відповідних профспілкових органів. Контрольно-ревізійна комісія Профспілки має право проводити ревізії усіх організаційних ланок Профспілки із залученням до своїх перевірок фахівців з відповідних напрямів роботи.

5.5.8. Контрольно-ревізійна комісія контролює та перевіряє:

–  виконання виборними органами та посадовими особами Профспілки рішень з питань господарської та фінансової діяльності;

– доходи, отримані Профспілкою у вигляді членських та цільових внесків, відрахувань коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань і пасивних доходів;

– видатки Профспілки, цільове використання коштів спеціальних фондів, асигнувань, що виділяються на виконання профспілкових програм, згідно затверджених бюджетів (кошторисів);

– збереження й цільове використання необоротних та інших активів, майна, стан ведення бухгалтерського обліку.

 • При виявленні фактів нецільового використання коштів та майна, інших фінансових порушень Контрольно-ревізійна комісія вносить відповідному профспілковому органу пропозиції щодо вжиття заходів для їх усунення.
 • Контрольно-ревізійна комісія щорічно звітує Загальним зборам Профспілки про результати ревізій фінансової діяльності, контролю за виконанням бюджетів (кошторисів) та проведену роботу.
 • Повноваження голови та членів Контрольно-ревізійної комісії достроково припиняються за рішеннями Загальних зборів Профспілки у разі невиконання ними своїх обов’язків, втрати зв’язку з Профспілкою, з інших причин.
 • Замість Контрольно-ревізійної комісії Загальні збори Профспілки можуть обрати контролера-ревізора, який одноособово здійснює усі функції, передбачені для Контрольно-ревізійної комісії.
 • Профспілка вважає прирівняними до оригіналу документи, що передаються при прийнятті рішень факсимільними чи електронними засобами зв’язку. При цьому це не звільняє жодну із сторін від своєчасної передачі оригіналів документів.
 • Відповідно до ст.207 ЦКУ правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв’язку. Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.

 

 

 1. КОШТИ ТА МАЙНО ПРОФСПІЛКИ

6.1. Профспілка володіє, користується i розпоряджається коштами та майном, що належать їй на праві власності та необхідні для здійснення її статутної діяльності.

6.2. Право власності Профспілки виникає на підставі:

 • придбання майна за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законом;
 • передачі Профспілці у власність коштів та іншого майна засновниками, членами Профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування, роботодавцями згідно з положеннями колективного договору (угоди) для забезпечення умов діяльності Профспілки відповідно до ст. 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Профспілка має право власності також на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених нею для реалізації статутних завдань підприємств та організацій.

Позбавлення Профспілки права власності, а також права володіння та користування майном, переданим їй у господарське відання, може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законами України.

6.3. Члени Профспілки не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язаннями Профспілки та її органів, як і Профспілка та її органи не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язаннями членів Профспілки.

6.4. Профспілка не несе фінансової відповідальності за зобов’язаннями, що випливають із колективних договорів та угод, за зобов’язаннями держави, інших громадських організацій.

6.5. Кошти Профспілки витрачаються на підставі бюджету, затвердженого Загальними зборами, на наступні цілі:

– оплату праці штатних виборних та найманих профспілкових працівників;

– проведення культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи;

– фінансування культурних, оздоровчих та спортивних закладів;

– придбання інвентарю та обладнання для проведення культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи;

– навчання штатних працівників та членів Профспілки;

– придбання путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування членів Профспілки та членів їх сімей;

– заохочення членів Профспілки;

– надання матеріальної, благодійної, поворотної фінансової допомоги;

– адміністративно-господарські та організаційні витрати;

– створення цільових фондів;

– сплату вступних та членських внесків до національних, міжнародних профспілкових, інших об’єднань та організацій;

– направлення членів Профспілки у відрядження;

– страхування членів Профспілки;

– сплату внесків до статутних фондів підприємств та господарських товариств, придбання цінних паперів;

– створення навчальних закладів, заснування засобів масової інформації;

– інші витрати, не заборонені законодавством.

6.6. Майно, активи та кошти Профспілки не підлягають розподілу між членами Профспілки і використовуються для забезпечення виконання статутних завдань в інтересах членів Профспілки.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ

7.1. Діяльність Профспілки може бути припинена шляхом реорганізації або ліквідації та за рішенням суду.

7.2. Реорганізація Профспілки відбувається за рішенням Загальних зборів Профспілки. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж ¾ членів (їх представників) Загальних зборів Профспілки. У випадку реорганізації вся сукупність прав та обов’язків Профспілки переходить до правонаступників.

7.3. Рішення про ліквідацію приймається Загальними зборами Профспілки та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ¾ учасників зборів, або за рішенням суду в порядку, встановленому чинним законодавством України. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яку призначає орган, що ініціював ліквідацію. Майно та кошти Профспілки у разі її ліквідації використовуються на реалізацію мети та завдань Профспілки, або, за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством, спрямовуються в дохід держави, і не можуть перерозподілятися між її членами.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Статут набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами Профспілки.

8.2. З питань, які не врегульовані цим Статутом, Загальні збори Профспілки можуть приймати окремі рішення.

8.3. Рішення про внесення змін до Статуту приймаються виключно Загальними зборами Профспілки не менше як ¾ голосів.

8.4. Про затверджені Загальними зборами Профспілки зміни до Статуту, Голова Профспілки повідомляє органу легалізації.

8.5. Профспілка має право створювати Первинна профспілкова організація,  створюється з членів Профспілки, які працюють або навчаються в одній установі, організації, на підприємстві на території міста Дніпропетровська при наявності не менше трьох членів Профспілки. Рішення про створення первинної профспілкової організації приймається установчими зборами членів первинної профспілкової організації.

Первинні організації Профспілки самостійно вирішують питання, визначають приоритетні напрямки та форми діяльності, періодичність проведення зборів та засідань своїх виборних органів у межах чинного законодавства України та Положень про Первинну профспілкову організацію, що затверджуються Загальними зборами Профспілки.


З повагою Голова ПС «ДМОПС» та власник MDDM.PR, Музичук Віталій Анатолійович.С уважением руководитель ПС «ДМОПС» и собственник MDDM.PR, Музычук Виталий Анатольевич.
Эффективная пиар компания.