довіреність солідарність

СТАТУТ ОБ’ЄДНАННЯ ВІЛЬНИХ ПРОФСПІЛОК «СОЛІДАРНІСТЬ»
м. Київ, 2012

довіреність солідарність

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Об’єднання вільних профспілок «Солідарність» (далі – «Об’єднання профспілок») є добровільною неприбутковою громадською організацією трудящих, яка об’єднує на добровільних засадах без обмеження через походження, соціальний і майновий стан, громадянство, расову та національну належність, стать, мову, політичні погляди, релігійні переконання, рід і характер занять, місце проживання осіб, пов’язаних спільними інтересами за родом їхньої трудової діяльності та навчання.

1.2. Об’єднання вільних профспілок «Солідарність» створене на підставі Угоди від «19» листопада 2012 року, укладеної в м. Києві між Професійною спілкою працівників сфери послуг та Професійною спілкою «Працівники столиці».

1.3. Об’єднання профспілок, його первинні профспілкові організації є юридичними особами і здійснюють свої повноваження через свої виборні профспілкові органи, що діють у межах прав, наданих їм законодавством України та нормами міжнародного права про права профспілок.

1.4. Об’єднання профспілок є незалежним від держави, місцевого самоврядування, політичних і релігійних і організацій, роботодавців та власників підприємств, Об’єднання профспілок їм не підзвітне і не підконтрольне.

1.5. Повна назва Об’єднання профспілок – Об’єднання вільних профспілок «Солідарність», скорочена назва – ОВП «Солідарність». Ніхто, окрім Об’єднання профспілок, не має права використовувати його назву з комерційною, політичною чи іншою метою.

1.6. Об’єднання профспілок має свій Статут, символіку.

1.7. Об’єднання профспілок має круглу печатку та штамп встановленого зразка, що затверджуються Головою Об’єднання профспілок та виготовляються у відповідності з чинним законодавством України.

1.8. Об’єднання профспілок самостійно, без попереднього дозволу державних і будь-яких інших органів та організацій визначає свою структуру, обирає свої органи, створює свій апарат, організовує свою діяльність, проводить збори, конференції, засідання своїх органів та осередків, інші громадські заходи, які не суперечать законодавству.

1.9. Об’єднання профспілок має місцевий статус та територіальну сферу діяльності.

1.10. Члени виборних органів Об’єднання профспілок, його організацій, інші уповноважені Об’єднанням профспілок на здійснення профспілкової діяльності профспілкові представники користуються правами і гарантіями, визначеними законодавством України та міжнародним правом.

1.11. Об’єднання профспілок має право вступати до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій та об’єднань, які представляють інтереси працівників, брати участь в їх діяльності, співпрацювати з профспілками інших країн, здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить законодавству України.

1.12. Юридична адреса Об’єднання вільних профспілок «Солідарність» (місцезнаходження виборних органів): 04116, Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 1-б, каб. 212.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК

2.1. Об’єднання профспілок створюється з метою здійснення представництва й захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів своїх членів, виконання інших функцій, закріплених за профспілками законодавством України та актами міжнародного права.

2.2. Об’єднання профспілок виконує, зокрема, наступні завдання:

2.2.1. Представляє і захищає трудові, економічні, соціальні та інші права і законні інтереси своїх членів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, в судах, комісіях з розгляду трудових спорів, у відносинах з роботодавцями, власниками, підприємствами, установами і організаціями.

2.2.2. Бере участь в організації наукової, інформаційної, освітньої та просвітницької діяльності, проводить на неприбутковій основі теоретичні та науково-практичні конференції, диспути, тематичні “круглі столи” та інші заходи.

2.2.3. Бере участь в розробці та реалізації державних програм.

2.2.4. Взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, об’єднаннями роботодавців, громадськими організаціями, політичними партіями та іншими об’єднаннями громадян.

2.2.5. Бере участь у діяльності об’єднань профспілок, в тому числі міжнародних, встановлює і підтримує зв’язки і контакти з профспілковими організаціями.

2.2.6. Вносить пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади та місцевого самоврядування про прийняття або внесення змін до законів, інших нормативно-правових актів та їх проектів щодо трудових, соціально-економічних прав та інтересів громадян, прав профспілок.

2.2.7. Згідно з чинним законодавством здійснює громадський контроль за додержанням безпечних і здорових умов праці, дотриманням колективних договорів і угод, законодавства про працю, соціальне страхування та пенсійне забезпечення.

2.2.8. Як представник застрахованих осіб бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням. Направляє до органів державної влади і управління вимоги і пропозиції щодо внесення змін або відміни законів і нормативних актів, які обмежують права та інтереси членів Об’єднання профспілок, прийняття нових.

2.2.9. Для захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, всіх членів Об’єднання профспілок має право на організацію та проведення страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій відповідно до діючого законодавства.

2.2.10. Надає своїм членам інформаційно-консультаційну, юридичну та матеріальну допомогу.

2.2.11. Проводить роботу, спрямовану на організаційне та фінансове зміцнення членських організацій.

2.2.12. Для вирішення актуальних проблем профспілкового руху, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів, з метою захисту прав та інтересів своїх членів, їх культурного розвитку Об’єднання профспілок має право створювати навчальні, культурно-освітні заклади, соціально-аналітичні установи, а також правові, статистичні, соціологічні навчальні центри та центри незалежних експертиз.

2.2.13. Об’єднання профспілок організовує і здійснює громадський контроль за реалізацією прав членів Об’єднання профспілок у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги. Об’єднання профспілок бере участь у діяльності експертних, консультативних та наглядових рад при органах та закладах охорони здоров’я, а також може брати участь у розвитку масової фізичної культури, спорту, туризму, створенні та підтримці спортивних товариств і туристичних організацій.

2.2.14. Об’єднання профспілок бере участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного екологічного впливу, сприяє діяльності громадських природоохоронних організацій, може проводити громадські екологічні експертизи, здійснювати іншу не заборонену законом діяльність у цій сфері.

2.2.15. Об’єднання профспілок відповідно до цього Статуту бере участь у розробленні державної житлової політики, здійсненні заходів, спрямованих на розвиток житлового будівництва, поліпшення використання та забезпечення збереження житлового фонду.

2.2.16. Бере участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та в інший спосіб, не заборонений законом.

2.2.17. Сприяє організації впорядкованого дозвілля своїх членів, проводить на неприбутковій основі святкування, урочистості, конкурси, аматорські спортивні та інші змагання, вечори відпочинку, благодійні культурно-мистецькі акції та фестивалі.

2.2.18. Сприяє соціальному захисту жінок, реалізації їх прав на працю, освіту, охорону здоров’я та материнства.

2.2.19. Здійснює інформаційно-пропагандистську та видавничу діяльність, виступає засновником засобів масової інформації.

2.2.20. Здійснює інші дії, не заборонені чинним законодавством та не спрямовані на отримання прибутку.

2.3. Об’єднання профспілок організовує свою діяльність на принципах:

– добровільності вступу до Об’єднання профспілок і вільного виходу з нього;
– самостійності профспілкових організацій і їхніх виборних органів та єдності в досягненні цілей і завдань Об’єднання профспілок;
– виборності всіх профспілкових органів та їхньої регулярної звітності перед членами Об’єднання профспілок;
– гласності в діях профспілкових організацій;
– колегіальності в роботі профспілкових органів та особистої відповідальності кожного члена Об’єднання профспілок за виконання прийнятих рішень;
– свободи дискусій на стадії обговорення будь-яких питань і єдності дій після прийняття рішень;
– обов’язковості виконання рішень керівних органів Об’єднання профспілок, прийнятих в межах їхньої статутної компетенції та законодавства;
– солідарності профорганізацій у реалізації цілей і завдань Об’єднання профспілок.

3. ЧЛЕНИ ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК

3.1. Членськими організаціями Об’єднання профспілок можуть бути: первинні та інші профспілки, організації профспілок, що діють на території міста Києва та зобов’язуються дотримуватися Статуту Об’єднання профспілок, його мети і завдань.

3.2. Профспілкові організації – члени Об’єднання профспілок керуються у своїй діяльності власними Статутами, програмними документами і рішеннями профспілкових органів, чинним законодавством. В межах повноважень, визначених Статутом, вони визначають пріоритетні напрями своєї діяльності, вирішують питання власної структури.

3.3. Рішення про входження профспілкової організації до складу Об’єднання вільних профспілок «Солідарність» приймаються установчими/загальними зборами членів такої профспілкової організації та надсилаються Об’єднаному профспілковому комітету Об’єднання профспілок у двотижневий термін з моменту прийняття.

3.4. Організації, які виявили бажання вступити до Об’єднання профспілок подають:

3.4.1. Письмове звернення і рішення колегіального органу про вступ до Об’єднання профспілок.

3.4.2. Копії свідоцтва про легалізацію організації, копію Статуту (Положення) профспілки.

3.4.3. Відомості про структуру, кількісний та керівний склад профспілки.

3.4.4. Дані про юридичну адресу та місцезнаходження своїх виборних органів.

3.5. Подані документи розглядаються у двотижневий строк на предмет їх достовірності та повноти, після чого передаються до Президії Об’єднаного профспілкового комітету для прийняття рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як половина членів Президії Об’єднаного профспілкового комітету, присутніх на засіданні, і набирає чинності з дня його прийняття, якщо інше не передбачено цим рішенням.
Про прийняте рішення письмово повідомляється заявнику.

3.6. Членство припиняється у зв’язку з:

3.6.1. Рішенням виборного органу членської організації (з’їзду, конференції, зборів) про вихід з Об’єднання профспілок.

3.6.2. Припинення діяльності членської організації відповідно до законодавства (ліквідація, саморозпуск, реорганізація).

3.6.3. Виключення членської організації зі складу Об’єднання профспілок за невиконання вимог Статуту.

3.7. Вихід членської організації з Об’єднання профспілок за власною ініціативою вважається таким, що відбувся, з дня отримання Об’єднанням профспілок рішення виборного органу членської організації про вихід.

3.8. Припинення членства в Об’єднанні профспілок, у зв’язку з припиненням діяльності членської організації, відбувається з дня прийняття відповідного рішення вищого виборного органу (з’їзду, конференції, зборів).

3.9. Рішення про виключення членської організації зі складу Об’єднання профспілок за невиконання вимог Статуту Об’єднання профспілок, недодержання порядку сплати членських внесків приймається Президією Об’єднаного профспілкового комітету. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як 2/3 членів Президії Об’єднаного профспілкового комітету, присутніх на засіданні, за наявності кворуму та набуває чинності з моменту його прийняття. Рішення Президії Об’єднаного профспілкового комітету може бути оскарженим до Об’єднаного профспілкового комітету.

3.10. При виході зі складу Об’єднання профспілок членська організація не має права на повернення коштів, які вона вносила на його статутну діяльність.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК

4.1. Членські організації Об’єднання профспілок мають право:

4.1.1. Захищати і представляти через виборні органи Об’єднання профспілок, або разом з ними, свої трудові, соціально-економічні права та інтереси, а також членів профспілок, в органах державної влади й органах місцевого самоврядування, організаціях роботодавців та їх об’єднаннях, громадських та інших організаціях.

4.1.2. Делегувати своїх представників до виборних органів Об’єднання профспілок, відкликати та замінювати їх.

4.1.3. Ініціювати внесення змін та доповнень до Статуту та інших нормативних документів Об’єднання профспілок.

4.1.4. Брати участь у переговорах Об’єднання профспілок з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, при укладанні угод і договорів.

4.1.5. Вносити пропозиції щодо порядку денного Конференції, Об’єднаного профспілкового комітету, Президії Об’єднаного профспілкового комітету з поданням відповідних проектів рішень, інших документів, отримувати інформацію про результати їх розгляду.

4.1.6. Отримувати на свій запит інформацію про витрачання коштів та фінансово-господарську діяльність Об’єднання профспілок.

4.1.7. Брати участь у створенні, використанні загальних та спеціальних фондів Об’єднання профспілок, управлінні ними.

4.1.8. Звертатись до виборних органів Об’єднання профспілок з питань профспілкової діяльності, отримувати відповідну консультаційну, юридичну та іншу допомогу.

4.1.9. Використовувати можливості Об’єднання профспілок для навчання профспілкових кадрів та активу.

4.1.10. Вносити пропозиції про нагородження членів профспілок профспілковими відзнаками.

4.1.11. Ініціювати проведення спільних колективних акцій та масових заходів.

4.1.12. Вийти зі складу Об’єднання профспілок.

4.2. Членські організації Об’єднання профспілок зобов’язані:

4.2.1. Дотримуватися Статуту Об’єднання профспілок, рішення його виборних органів, прийнятих у відповідності з цим Статутом.

4.2.2. Не допускати дій, що підривають авторитет Об’єднання профспілок, та завдають Об’єднанню профспілок матеріальної шкоди або дискредитують його.

4.2.3. Надавати Об’єднанню профспілок звітність та інформацію в терміни та порядку, які встановлені виборними органами Об’єднання профспілок.

4.2.4. Своєчасно перераховувати членські внески на статутну діяльність Об’єднання профспілок в установленому порядку і розмірах.

5. ЦЕНТРАЛЬНІ СТАТУТНІ ОРГАНИ ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК

Вищим центральним керівним органом Об’єднання профспілок є Конференція.
5.1. Рішення про скликання Конференції Об’єднання профспілок приймається Об’єднаним профспілковим комітетом не рідше одного разу на рік.

5.2. Позачергова Конференція може бути скликана зборами повноважних представників первинних профспілкових організацій, які об’єднують не менше 1/3 усіх членських організацій Об’єднання профспілок.

5.3. Про скликання Конференції оголошується не пізніше, ніж за місяць до її проведення. Норми представництва і порядок виборів делегатів на Конференцію встановлюються Об’єднаним профспілковим комітетом Об’єднання профспілок. При скликанні позачергової Конференції Об’єднання профспілок з ініціативи його первинних організацій на Конференції діють норми представництва, затверджені для попередньої Конференції, з урахуванням рівноправного представництва первинних профспілкових організацій, утворених в період між Конференціями.

5.4. Конференція Об’єднання профспілок:

5.4.1. Визначає напрями і завдання Об’єднання профспілок, затверджує програми діяльності Об’єднання профспілок.

5.4.2. Затверджує Статут Об’єднання профспілок і вносить до нього зміни.

5.4.3. Заслуховує звіти про діяльність Об’єднаного профспілкового комітету і Ревізійної комісії Об’єднання профспілок.

5.4.4. Обирає склад Об’єднаного профспілкового комітету.

5.4.5. Обирає Голову Об’єднання профспілок та його заступника(ів).

5.4.6. Приймає рішення про припинення повноважень Голови Об’єднання профспілок та його заступника(ів). Рішення про припинення повноважень Голови Об’єднання профспілок та його заступника(ів) приймається не менше, ніж 2/3 делегатів Конференції за наявності кворуму.

5.4.7. Підтверджує рішення Об’єднаного профспілкового комітету стосовно створення фондів Об’єднання профспілок та розподілу членських внесків, вносячи до них, у разі потреби, необхідні зміни.

5.4.8. Визначає загальний порядок володіння, користування і розпорядження майном, що належить Об’єднанню профспілок на праві власності, шляхом здійснення відповідних повноважень органів управління Об’єднання профспілок відповідно до законодавства та цього Статуту.

5.4.9. Скасовує рішення Об’єднаного профспілкового комітету, Голови Об’єднання профспілок, якщо вони суперечать законодавству, Статуту Об’єднання профспілок.

5.4.10. Приймає рішення про перейменування, реорганізацію чи ліквідацію Об’єднання профспілок, призначення ліквідаційної комісії, використання коштів і майна Об’єднання при його реорганізації чи ліквідації.

5.4.11. Розглядає інші питання, які визнає за доцільне прийняти до розгляду.

5.5. Конференція Об’єднання профспілок приймає свої рішення шляхом голосування.

5.6. Конференція має право делегувати окремі свої повноваження Об’єднаному профспілковому комітету.

5.7. Делегатами Конференції Об’єднання профспілок є:

5.7.1. делегати від профспілкових організацій-членів Організації профспілок в розрахунку від її чисельності:

5.7.1.1. менше 100 членів – 1 делегат;

5.7.1.2. від 100 до 500 членів – 2 делегати;

5.7.1.3. від 500 до 1000 членів – 4 делегати;

5.7.1.4. більше 1000 членів – по 3 делегати на кожну тисячу членів;

5.7.2. Голова Об’єднання профспілок та його заступник(и);

5.7.3. Голова Контрольно-ревізійної комісії Об’єднання профспілок.

5.8. В період між Конференціями вищим керівним органом Об’єднання профспілок є Об’єднаний профспілковий комітет, який формується з делегатів від профспілкових організацій-членів Об’єднання профспілок (по одному представнику від кожної) та осіб, що входять до його складу за посадами, строком на п’ять років.

5.9. За посадами до складу Об’єднаного профспілкового комітету Об’єднання профспілок входять Голова Об’єднання профспілок та його заступник(и).

5.10. Первинний склад Об’єднаного профспілкового комітету обирається Конференцією Об’єднання профспілок.

5.11. Об’єднаний профспілковий комітет Об’єднання профспілок здійснює наступні функції:

5.11.1. Координує діяльність профспілкових організацій-членів Об’єднання профспілок, надає їм методичну допомогу.

5.11.2. Представляє інтереси членів Об’єднання профспілок в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед роботодавцями, власниками підприємств, їхніми організаціями та об’єднаннями.

5.11.3. Організовує захист трудових, соціально-економічних інтересів членів Об’єднання профспілок. З цією метою створює спеціальні фонди Об’єднання профспілок або виступає їх засновником відповідно до законодавства України.

5.11.4. Здійснює планування, облік і контроль власних коштів Об’єднання профспілок та профспілкових організацій-членів Об’єднання профспілок.

5.11.5. Встановлює розмір і порядок перерахування членських внесків.

5.11.6. Приймає рішення про скликання Конференції, визначає норми представництва, готує проект порядку денного.

5.11.7. Затверджує символіку Об’єднання профспілок.

5.11.8. За поданням Голови Об’єднання профспілок обирає секретаря Об’єднаного профспілкового комітету.

5.11.9. Бере участь через своїх представників у діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективні трудові спори.

5.11.10. Організовує навчання профспілкових працівників, узагальнює і поширює досвід, вирішує питання профспілкового членства.

5.11.11. Приймає рішення з питань штатів Об’єднання профспілок, встановлення розмірів заробітної плати звільненим профспілковим працівникам, а також пільг для них.

5.11.12. Розробляє і затверджує річний бюджет Об’єднання профспілок.

5.11.13. Вирішує майнові питання в межах і у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом.

5.11.14. У разі необхідності організовує та проводить страйки, мітинги, мирні зібрання, інші акції згідно з чинним законодавством.

5.11.15. Може, у відповідності із законодавством, засновувати від імені Об’єднання профспілок засоби масової інформації, а також господарські та негосподарські товариства.

5.11.16. Представляє Об’єднання профспілок в міжнародних профспілкових організаціях, підтримує і розвиває зв’язки зі спорідненими профспілками, бере активну участь у діяльності міжнародних об’єднань профспілок, всебічно сприяє зміцненню єдності європейського та міжнародного профспілкового руху та солідарності трудящих.

5.11.17. Приймає рішення про входження Об’єднання профспілок до Всеукраїнських та міжнародних профспілкових об’єднань, організацій, укладення з ними договорів (угод), обрання (делегування) своїх представників до керівних органів цих організацій.

5.11.18. Розглядає проекти угод з іншими профспілками, їх об’єднаннями, організаціями та об’єднаннями організацій роботодавців, політичними партіями, громадськими організаціями, суб’єктами господарської діяльності та іншими фізичними і юридичними особами.

5.11.19. Вирішує інші питання поточної діяльності Об’єднання профспілок.

5.12. У своїй діяльності Об’єднаний профспілковий комітет Об’єднання профспілок підконтрольний та підзвітний Конференції.

5.13. Для оперативного виконання окремих своїх функцій Об’єднаний профспілковий комітет Об’єднання профспілок може обирати зі свого складу Президію Об’єднаного профспілкового комітету та передавати їй частину своїх функцій, про виконання яких Президія щомісячно звітує Об’єднаному профспілковому комітету.

5.14. Президія Об’єднаного профспілкового комітету Об’єднання профспілок:

5.14.1. Затверджує штатний розклад виконавчого апарату профспілкових організацій-членів Об’єднання профспілок.

5.14.2. Управляє підвідомчими та створеними підприємствами, організаціями, ЗМІ.

5.14.3. Приймає рішення щодо включення до складу нових або виключення зі складу діючих членів (організацій) Об’єднання профспілок.

5.14.4. Здійснює інші функції, доручені Об’єднаним профспілковим комітетом.

5.15. Голова Об’єднання профспілок обирається Конференцією Об’єднання профспілок шляхом голосування строком на п’ять років.

5.16. Голова Об’єднання профспілок:

5.16.1. Організовує виконання рішень Конференцій та Об’єднаного профспілкового комітету Об’єднання профспілок.

5.16.2. Здійснює загальне керівництво організаційною, фінансовою та господарською діяльністю Об’єднання профспілок.

5.16.3. Очолює Об’єднаний профспілковий комітет Об’єднання профспілок за посадою.

5.16.4. Головує на засіданнях Об’єднаного профспілкового комітету Об’єднання профспілок, його Президії.

5.16.5. Приймає оперативні рішення шляхом видання відповідних розпоряджень з питань, які не входять до виключної компетенції Конференції та Об’єднаного профспілкового комітету Об’єднання профспілок.

5.16.6. Створює робочі групи для вирішення основних питань діяльності Об’єднання профспілок, а також визначає їх повноваження.

5.16.7. Представляє і захищає інтереси Об’єднання профспілок в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з об’єднаннями підприємців та роботодавців, об’єднаннями профспілок, іншими фізичними та юридичними особами, організовує взаємодію з ними.

5.16.8. Скликає засідання Об’єднаного профспілкового комітету Об’єднання профспілок та забезпечує їх протоколювання.

5.16.9. Проводить консультації з профспілковими організаціями-членами Об’єднання профспілок та іншими структурними підрозділами Об’єднання профспілок, інформує їх про прийняті Об’єднаним профспілковим комітетом рішення.

5.16.10. Має право запиту від профспілкових організацій-членів Об’єднання профспілок та структурних підрозділів Об’єднання профспілок інформаційних матеріалів для підготовки рішень Об’єднаного профспілкового комітету.

5.16.11. Має право без доручення виступати від імені Об’єднання профспілок та вчиняти від його імені юридичні дії, знайомитися із статутною та фінансовою діяльністю організацій Об’єднання профспілок.

5.16.12. Формує виконавчий апарат виборного органу Об’єднання профспілок в межах асигнувань, передбачених бюджетом, затверджує посадові обов’язки працівників виконавчого апарату, організовує їх роботу, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників.

5.16.13. Затверджує зразки печатки та штампів Об’єднання профспілок.

5.16.14. Виконує інші функції, делеговані Об’єднаним профспілковим комітетом та Конференцією Об’єднання профспілок.

5.17. Заступник(и) Голови Об’єднання профспілок призначається(ються) за рішенням Об’єднаного профспілкового комітету у разі необхідності та виконує(ють) окремі функції Голови Об’єднання профспілок на основі його доручень в межах наданих йому (їм) Головою повноважень.

5.18. На вимогу не менше як половини членів Об’єднання профспілок Об’єднаний профспілковий комітет на своєму засіданні повинен розглянути питання про припинення повноважень Голови Об’єднання профспілок, його заступника (ів). Рішення про припинення повноважень Голови Об’єднання профспілок, його заступника (ів) приймається на засіданні Об’єднаного профспілкового комітету 2/3 його членів за наявності кворуму.

5.19. Подання заяви Головою Об’єднання профспілок про дострокове припинення своїх повноважень має відбуватися на засіданні Об’єднаного профспілкового комітету Об’єднання профспілок. Вибори виконуючого обов’язки Голови Об’єднання профспілок призначаються на наступне засідання Об’єднаного профспілкового комітету.

6. КОШТИ, МАЙНО ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК

6.1. Об’єднання профспілок може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.

6.2. Джерелами формування майна Об’єднання профспілок є: членські внески, добровільні майнові внески та пожертвування, пасивні доходи, безповоротна фінансова допомога, інші доходи, не заборонені законодавством.

6.3. Розмір і порядок сплати членських внесків визначаються рішенням Об’єднаного профспілкового комітету.

6.4. Об’єднання профспілок є неприбутковою організацією. Кошти і майно Об’єднання профспілок використовуються для забезпечення його статутної діяльності, виконання соціальних програм.

6.5. Господарська діяльність, необхідна для виконання статутних завдань Об’єднання профспілок, здійснюється на неприбуткових засадах, за винятком діяльності заснованих нею господарських товариств, які є окремими юридичними особами.

6.6. Об’єднання профспілок може бути засновником в установленому законодавством порядку підприємств та установ; формувати фонди грошових коштів для здійснення своєї статутної діяльності.

6.7. Члени Об’єднання профспілок не відповідають своїми коштами та майном по його зобов’язаннях, як і Об’єднання профспілок та його організації не відповідають по зобов’язаннях своїх членів.

6.8. Об’єднання профспілок, його керівні виборні органи мають право поміщувати вільні кошти у банки, створені ними кредитні спілки, підприємства.

6.9. Профспілкові фонди можуть створюватись на основі членських профспілкових внесків та інших джерел. Порядок формування і використання цих фондів визначається відповідним профспілковим органом.

6.10. Майно Об’єднання профспілок є його приватною власністю. Воно не підлягає розподілу між членами Об’єднання профспілок і використовується для виконання статутних завдань в інтересах членів Об’єднання профспілок.

6.11. Передача у володіння та користування юридичним та фізичним особам, відчуження об’єктів власності Об’єднання профспілок, його організаційних ланок може мати місце лише на умовах і в порядку, визначених рішеннями Об’єднаного профспілкового комітету. Майно Об’єднання профспілок без його згоди може бути відчуженим лише на підставі судового рішення.

6.12. Кошти від реалізації майна Об’єднання профспілок не є прибутком і спрямовуються на відновлення та розвиток об’єктів власності Об’єднання профспілок, на придбання нових об’єктів власності та виконання статутних завдань.

6.13. Порядок передачі, реалізації, списання, обміну основних фондів, умови укладання майнових договорів встановлюються Об’єднаним профспілковим комітетом Об’єднання профспілок.

6.14. Недоторканість і захист прав власності та незалежність фінансової діяльності Об’єднання профспілок гарантується законодавством України.

6.15. У випадках виходу із Об’єднання профспілок його окремих членів кошти і майно не повертаються.

7. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ЗВІТНОСТІ ВИБОРНИХ ОРГАНІВ ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК. КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЮ

7.1. Об’єднаний профспілковий комітет звітує про свою роботу на Конференціях та щорічно інформує членські організації Об’єднання профспілок про поточну роботу.

7.2. З метою контролю фінансово-господарської діяльності та дотримання норм даного Статуту, виконання рішень Конференції, Об’єднаного профспілкового комітету та інших виконавчих органів Об’єднання профспілок створюється Контрольно-ревізійна комісія.

7.3. Термін повноважень Контрольно-ревізійної комісії Об’єднання профспілок становить 2 роки.

7.4. Члени Контрольно-ревізійної комісії можуть входити лише до складу Контрольно-ревізійної комісії в структурі Об’єднання профспілок.

7.5. Контрольно-ревізійна комісія підзвітна лише Конференції Об’єднання профспілок.

7.6. Контрольно-ревізійну комісію очолює її Голова, який обирається членами Контрольно-ревізійної комісії зі свого складу. Робота Контрольно-ревізійної комісії будується відповідно до затвердженого нею регламенту.

7.7. До компетенції Контрольно-ревізійної комісії належить:

7.7.1. Розгляд заяв про порушення органами та посадовими особами Об’єднання профспілок норм цього Статуту.

7.7.2. Призупинення до моменту розгляду по суті виконання будь-яких рішень органів та посадових осіб Об’єднання профспілок, якщо Комісія встановила, що вони суперечать або були прийняті з порушеннями Статуту Об’єднання профспілок.
7.7.3. Здійснення перевірок фінансово-господарської діяльності Об’єднання профспілок.

7.8. Члени Контрольно-ревізійної комісії мають право брати участь, з дорадчим голосом, у засіданнях всіх органів Об’єднання профспілок.

7.9. Всі органи та посадові особи Об’єднання профспілок зобов’язані надавати для ознайомлення та зняття, в разі необхідності, копій будь-яких наявних у них документів стосовно діяльності Профспілки, запитані Контрольно-ревізійною комісією.

8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТУТУ ОБ’ЄДНАННЯ ПОФСПІЛОК ТА ВНЕСЕННЯ ДО НЬОГО ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

8.1. До моменту легалізації Об’єднання профспілок державою його Статут, в разі потреби, може бути змінений Об’єднаним профспілковим комітетом.

8.2. Зміни та доповнення до Статуту Об’єднання профспілок вносяться за рішенням Конференції Об’єднання профспілок, якщо за це проголосувало не менше 3/4 делегатів Конференції.

8.3. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Об’єднання профспілок після державної легалізації приймаються на Конференціях у порядку, визначеному пунктами цього Статуту.

9. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ ПОФСПІЛОК І ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ

9.1. Діяльність Об’єднання профспілок може бути припинена шляхом ліквідації або реорганізації.

9.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію Об’єднання профспілок приймається Конференцією більшістю в 3/4 голосів делегатів. Одночасно з прийняттям такого рішення Конференція приймає рішення про використання майна та коштів Об’єднання профспілок, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі.

9.3. Після прийняття Конференцією рішення про ліквідацію Об’єднання ОВП "Солидарность"профспілок, Конференцією створюється ліквідаційна комісія для вирішення майнових та фінансових прав та зобов’язань Об’єднання профспілок.

9.4. Майно та кошти Профспілки, що залишилися при її ліквідації після проведення всіх необхідних розрахунків, можуть бути використані на виконання її статутних завдань та благодійну діяльність.

Solidarity
Ukrainian association

Ми набираємо людей, здатних і запропонувати і реалізувати громадські ідеї. Наша основна мета – дієздатнє суспільство як єдиний локальний механізм впливу на державну владу і механізми громадських слухань, як основа громадянського суспільства.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.